Vergoedingen en tarieven

Visser Fysiotherapie heeft voor 2024 een contract met:

DSW inclusief de labels In Twente en Stad Holland.
ONVZ en VVAA.
VGZ inclusief de labels Unive, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, SZVK, UMC, MVJP en Zorgzaam Verzekerd.

Bent u bij 1 van bovenstaande verzekerd krijgt u 100% vergoed.

Van de overige aanbieders hebben wij de contracten 2024 niet getekend.
Reden voor ons om deze contracten niet te tekenen is dat er steeds meer eisen gesteld worden met betrekking tot openingstijden, uitzetten van enquêtes, behandelindex, inrichting en administratie. Daarbij stelt elke zorgverzekeraar andere eisen.
Het niet tekenen van de contracten is ons enige middel om aan te geven dat wij ons niet meer conformeren of schikken aan de eisen van de verzekeraar.

Voor ons staat u als patiënt centraal. Wij willen hoogwaardige kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden.
Kwaliteit heeft niets te maken met de eisen van de zorgverzekeraar maar met opleiding, specialisatie, bijscholing, expertise en ervaring. Wij voldoen aan alle kwaliteitseisen voor een fysiotherapeut om in het beroeps-, kwaliteits- en BIG-register te mogen staan. Onze therapeuten zijn allen aangesloten bij het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (CKR) en de landelijke beroepsverenigingen; het KNGF, NVFB, NFP.

Wat verandert er voor u?
Bent u niet verzekerd bij één van bovenstaande zorgverzekeraars dan krijgt u een nota, die u dan zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de polis die u heeft, krijgt u een (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Let op dat volgens de zorgwet artikel 13 lid 5;
De zorgverzekeraar verplicht is om de te betalen vergoeding voor ongecontracteerde zorg hetzelfde moet zijn als de vergoeding voor gecontracteerde zorg. Met terugwerkende kracht kan men het tekort dat men in 2018 uitbetaald heeft gekregen vorderen bij de zorgverzekeraar.

Meer informatie over niet-gecontacteerde fysiotherapie vindt u in de folder De contractvrije fysiotherapeut, onder het kopje FOLDERS bij folders.

Tarieven

Algemene fysiotherapie
1. Behandeling/zitting   € 45,00
2. Intake en onderzoek na screening   € 60,00
3. Intake en onderzoek met verwijzing   € 57,50
4. Eenmalig consult met rapportage   € 72,50
5. Niet nagekomen afspraak *   € 34,00
6. Telefonisch of E-consult consult *   € 45,00
7. Verslag voor bedrijfsarts of letselschadeadvocaat*   € 51,00
8. Aan huis behandeling   € 62,50
9. Intake fysio fitness  € 75,00
10. Lange zitting voor complexe zorg  € 60,00

Bekkenfysiotherapie
1. Behandeling/zitting bekkenfysiotherapie   € 64,00
2. Intake en onderzoek na screening   € 67,50
3. Intake en onderzoek met verwijzing   € 66,00
4. Eenmalig (bekken)therapeutisch onderzoek met rapport   € 102,50
5. Verslag voor bedrijfsarts of letselschadeadvocaat *   € 65,00
6. Telefonisch of E-consult consult *   € 64,00
7. Aan huisbehandeling   € 94,00
8. Niet nagekomen afspraak *   € 45,00
9. Maple probe*   € 67,00
10. Bekkenbodem check/postpartum consult  € 99,50

* Deze bedragen dient u zelf te betalen en kunnen niet bij de zorgverzekeraar of instelling in rekening worden gebracht!

Bovenstaande tarieven gelden alleen indien onze praktijk geen overeenkomst/contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of wanneer u géén aanvullende of een te beperkte aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Wanneer afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail zijn afgemeld, worden deze niet in rekening gebracht. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt u het tarief van een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.

Een behandeltraject start altijd met een screening, intake en onderzoek of een intake en onderzoek na verwijzing. Daarna kunnen pas zittingen worden gedeclareerd.

Betalingsvoorwaarden 2024:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
  behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen
  dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt
  verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere
  ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook
  wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Vergoedingen fysiotherapie

Op de website van ZorgWijzer en Independer staat het overzicht geactualiseerd met de vergoedingen. In het overzicht staan de vergoedingen voor fysiotherapie per zorgverzekeraar de pagina’s kunt u bekijken op:

www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

Afspraak maken
Heeft u een vraag, wilt u zich aamelden of contact met ons opnemen?

Via onderstaande knoppen kunt u ons op de juiste manier bereiken